APSTIPRINĀTI

2022.gada 29.aprīlī

biedru sapulcē

(protokols Nr. 8)

Biedrības
„Latvijas Disku sportu savienība”
Statūti
Jaunā redakcijā


1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

Biedrības nosaukums ir “Latvijas Disku sportu savienība” (turpmāk – biedrība).

2. nodaļa. Biedrības statuss.

2.1. Biedrība ir nevalstisko organizāciju un citu juridisko personu, kuru darbība saistīta ar disku sporta veidu popularizēšanu, apvienība.

2.2. Biedrība ir WFDF (World Flying Disc Federation), EFDF (Europe Flying Disc Federation) un EUF (Europe Ultimate Federation) biedrs, kas savā darbībā ievēro WFDF, EUF un EFDF statūtus, reglamentu, direktīvas un lēmumus un nodrošina, ka tos ievēro Biedrības biedri.

2.3. Biedrība ir vienīgā pilnvarotā organizācija Latvijā, kas tiesīga pieteikt Latvijas nacionālās izlases un klubu komandas WFDF, EUF un EFDF organizētajām sacensībām.

2.4. Biedrība ir vienīgā pilnvarotā organizācija Latvijā, kas tiesīga organizēt, uzdot organizēt Biedrības biedriem vai atcelt Latvijas mēroga čempionātus.

2.5. Biedrība „Latvijas Disku sporta savienība” ir sporta sabiedrisko organizāciju apvienības „Latvijas Frisbija federācija” tiesību un saistību pārņēmēja.

3. nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un darbības metodes.

3.1. Biedrības mērķi:

3.1.1. vadīt un koordinēt darbu disku sporta veidos – frisbija, pludmales frisbija, telpu frisbija, disku golfa, guts, disku frīstaila, distances, precizitātes, diskatlona, divu disku korta un maksimāla lidojuma disciplīnās, kā arī pārstāvēt Latviju disku sportu starptautiskajās sporta organizācijās;

3.1.2. attīstīt un pilnveidot disku sporta veidus Latvijā;

3.1.3. organizēt sacensības disku sporta veidos, tai skaitā bērnu un skolēnu sporta pasākumus;

3.1.4. popularizēt veselīgu dzīvesveidu;

3.1.5. iesaistīt sabiedrību sporta aktivitātēs.

3.2. Biedrība mērķu sasniegšanai izvirzījusi sekojošus uzdevumus:

3.2.1. disku sportu sacensību organizēšana un vadīšana Latvijā;

3.2.2. disku sportu spēlētāju izaugsmes un attīstības veicināšana;

3.2.3. Latvijas disku sportu izlašu veidošana, to vadības un sastāva apstiprināšana, treniņu un audzināšanas darba kvalitātes analīze;

3.2.4. antidopinga konvenciju prasību ievērošana;

3.2.5. Latvijas disku sportu izlašu un individuālu sportistu dalības nodrošināšana WFDF, EFDF un EUF organizētajās sacensībās;

3.2.6. sakaru veidošana un uzturēšana ar citām un citu valstu disku sportu un cita veida sporta organizācijām;

3.2.7. semināru, konferenču un citu informatīvo un izglītojošo pasākumu organizēšana un vadīšana;

3.2.8. sporta un aktīva dzīvesveida popularizējošu pasākumu organizēšana un informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana;

3.2.9. sporta pasākumu nodrošināšana ar nepieciešamo inventāru;

3.3. Biedrības darbības metodes mērķu un uzdevumu sasniegšanā:

3.3.1. piedalīties, organizēt, vadīt sporta un izglītojošos pasākumus;

3.3.2. sadarboties ar valsts, sabiedriskām, reliģiskām organizācijām, kā arī privātpersonām Latvijas Republikā un ārvalstīs;

3.3.3. vākt ziedojumus;

3.3.4. izīrēt, iznomāt telpas, celtnes, iekārtas, transportu, stadionus, laukumus, kā arī inventāru pasākumu norises nodrošināšanai;

3.3.5. veikt cita veida saimniecisko un citu jebkuru ar likumu atļautu darbību.

4. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

5.1. Biedrībā var iestāties nevalstiskās organizācijas un citas juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar kāda vai vairāku disku sportu popularizēšanu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

5.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:

5.5.1. biedrs valdes noteiktajā termiņā nav nomaksājis biedra naudu;

5.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

5.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

5.5.4. biedrs savā darbībā neievēro WFDF, EFDF un EUF statūtus, reglamentu, direktīvas un lēmumus;

5.5.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu biedru sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai biedru sapulcē. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

6. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. piedalīties un saņemt atlaides dalības maksai visos Biedrības organizētajos pasākumos;

6.1.4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

6.2. Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

6.2.2. ievērot Biedrības organizēto pasākumu reglamentu un nolikumu;

6.2.3. regulāri maksāt biedra naudu;

6.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

6.2.5. ievērot WFDF, EFDF un EUF statūtus, reglamentu, direktīvas un lēmumus;

6.2.6. augstu turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.

6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

7. nodaļa. Asociētie biedri

7.1. Par biedrības asociēto biedru var kļūt jebkuras disku sporta organizācijas un biedrības, kā arī citas juridiskas personas, kas ieinteresētas Biedrības mērķu sasniegšanā, kopīgu interešu realizācijā, resursu apvienošanā konkrēta mērķa īstenošanai un cita veida sadarbībai.

7.2. Asociētiem biedriem piemērojami šo statūtu 5. nodaļas noteikumi, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

7.3. Asociētajiem biedriem nav balsstiesību.

7.4. Asociētajiem biedriem ir tiesības:

7.4.1. piedalīties biedrības kopsapulcē ar padomdevēja tiesībām;

7.4.2. piedalīties biedrības rīkotajos pasākumos;

7.4.3. iesniegt priekšlikumus biedrības darbības uzlabošanai;

7.4.4. pretendēt kļūt par disku sporta koordinatoru.

8. nodaļa. Disku sportu koordinators.

8.1. Disku sporta koordinators ir biedru ievēlēts asociēts biedrs, kurš atbild par kāda konkrēta disku sporta veida attīstību un Latvijas čempionātu norisi.

8.2. Disku sporta koordinatoru ievēl biedru kopsapulcē termiņā uz diviem gadiem.

8.3. Disku sporta koordinatora pienākumi:

8.3.1. Latvijas čempionātu, to skaitā skolēnu un studentu čempionātu, organizēšana;

8.3.2. konkrētā disku sporta veida popularizēšana un disku sportu atpazīstamības veicināšana;

8.3.3. finanšu atskaišu laicīga sagatavošana.

8.4. Biedrības kopsapulcei ir tiesības priekšlaicīgi pārtraukt sadarbību ar disku sporta koordinatoru, ja disku sporta koordinators neveic savus pienākumus.

8.5. Disku sporta koordinators ir tiesīgs saņemt atbilstošu daļu biedrības finansējuma, ņemot vērā Latvijas Sporta Federāciju padomes kritērijus.

8.6. Ja disku sporta koordinators netiek ievēlēts, tad ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta ārkārtas biedru kopsapulce. Ja arī otrajā reizē kāda disku sporta veida koordinators netiek ievēlēts, tad šī disku sporta veida koordinatora lomu pilda Biedrība.

9. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

9.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

9.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

10. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

10.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

10.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcē biedru pārstāv pārstāvis, kuram ir paraksta tiesības biedra vārdā (uz statūtu un/vai pilnvaras pamata).

10.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

10.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

10.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

10.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

10.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

10.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

10.9. Katram biedram pieder viena balss.

11. nodaļa. Izpildinstitūcija

11.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem, kurus ievēl biedru sapulce termiņā uz diviem gadiem.

11.2. Biedru sapulce no valde locekļu vidus ievēl prezidentu, kurš organizē valdes darbu, un viceprezidentu.

11.3. Prezidents un viceprezidents tiesīgi pārstāvēt sabiedrību katrs atsevišķi, pārējie valdes locekļi tikai kopīgi ar vēl diviem valdes locekļiem.

11.4. Valde kontrolē disku sporta koordinatoru darbību.

12. nodaļa. Revidents.

12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

12.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

12.3. Revidents:

12.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

12.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

12.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

12.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

12.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

13. nodaļa. Biedru nauda.

13.1. Iestājoties Biedrībā, biedrs maksā biedru naudu par esošo gadu.

13.2. Biedru naudas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka valde.


Prezidents _________________ (Aigars Ancāns)